14 OKREŚLENIE POŁOŻENIA I ROZMIARÓW BUDYNKÓW SO PTCR. (ze zdjęcia wykonanego w 1982 r.)

Dla określenia bardziej dokładnego usytuowania obiektów związanych ze Stacją Odbiorczą, SO, wykorzystam, podobnie jak to czyniłem dla zdjęcia wykonanego w 1967 r., nowsze zdjęcie lotnicze z obrazami SO, nałożone na współczesną mapę Google tak, aby pokrywało się ono z charakterystycznymi punktami lokalizacyjnymi rys. 1. Zdjęcie to przysłał mi Pan Wojciech Gawroński, W.G., mieszkaniec Grodziska Mazowieckiego. Różni się od ono od zdjęcia wykonanego w 1967 roku. Kontury budynku odbiorczego i wartowni są bardziej wyraźne, widać na nim również nowe szczegóły w postaci trzech drzew, jak informuje Pan W.G. są to wierzby oraz zarysy basenu utworzone przez korony drzew. Dlatego też umożliwia bardziej dokładnie, o ile to jest możliwe przy pośrednim odczycie z mapy, określenie nie tylko usytuowanie obu budynków, ale również ich rozmiarów. Jednak ma zasadniczą wadę, nie widoczny jest na nim budynek stróżówki, dlatego nie można obu zdjęć porównać w sposób bezpośredni wykorzystując jej położenie i rozmiary. W związku z tym dla celów porównawczych wykorzystam inne obiekty, widoczne na obu zdjęciach: tego z 1982 i na współczesnej mapie. Dla ułatwienia rysowania obiektów z wykorzystaniem programu ACAD, sprowadzę obraz rys. 1 do wygodnej pozycji pokazanej na rys. 2.

Rys. 1 Obraz zdjęcia otoczenia SO w 1982 r. nałożony na mapę współczesną.

Rys. 2 Spoziomowane zdjęcie otoczenia SO w 1982 r. w postaci obrazu rastrowego.

Zaznaczyłem na nim, rys. 3, wykorzystując program ACAD, stosunkowo wyraźnie widoczne kontury: budynku stacji odbiorczej, pod nim koron trzech drzew, basenu, budynku wartowni,  budynku kontrolnego  oraz ulic Królewskiej i Szkolnej.

Rys. 3 Kontury obiektów SO w 1982 r.

Następnie określiłem, rys. 4,wymiary tych obiektów i niektóre odległości między nimi.

Rys. 4 Widok  obiektów SO z rozmiarami i odległościami odczytane ze zdjęcia 1982 r.

Aby ułatwić oglądanie wspomnianych odczytów, usunąłem widok obrazu rastrowego tych obiektów, uzyskując szkic, rys. 5.

Rys. 5 Szkic obiektów SO z fig. 4  wykonanego ze zdjęcia 1982 r.

Dla sprawdzenia na ile otrzymany szkic ze zdjęcia  rys. 5 przedstawia wiernie położenie obiektów SO, umieściłem go na współczesnej mapie i odczytałem z niej długość lewego budynku, rys. 6, oznaczoną żółtym kolorem. Różnica pomiędzy odczytanym rozmiarem na mapie (żółty kolor) 27 m. i ze szkicu 26 m. wynosiła 1 m.  Umieszczenie szkicu na mapie współczesnej, oprócz oceny dokładności usytuowania obiektów SO, dostarczyło również brakujących informacji o stróżówce, na którym w pierwszej kolejności zaznaczyłem  czerwonym kolorem jej położenie, a następnie, rys. 7, jej kontury i rozmiary, rys. 8.

Rys. 6 Nałożony szkic rys. 5 z obiektami okolic SO z 1982 r., z kontrolnym rozmiarem (żółty kolor), na mapę współczesną.

Rys. 7 Nałożenie na rys. 6 konturów Stróżówki (czerwony kolor).

Rys. 8 Oszacowanie usytuowania i rozmiarów Stróżówki z rys. 7.

Dla bardziej wyraźnego pokazania usytuowania i rozmiarów wszystkich obiektów SO wykonałem szkic pokazany na rys. 9, podobny do szkicu rys. 10 wykonanego ze zdjęcia w 1967 r.

Rys. 9 Szkic rozmieszczenia i rozmiarów SO z rys. 8.

Uzyskane rozmiary Stróżówki i jej usytuowania z jej konturów na mapie współczesnej, rys. 8 lub rys. 9, równe: w kierunku równoległym do ul. Królewskiej (oś x) Sx = 8 m. i w kierunku do niej prostopadłym (oś y) Sy = 6 m. różnią się, od uzyskanych na podstawie analizy bardzo niewyraźnego zdjęcia wykonanego w 1967 r. w postaci szkicu, rys. 10, (podobnego do szkicu, rys. 5, z poprzedniego rozdziału 13.) odpowiednio równych S1x = 6.3 m. i  S1y = 5.5 m. Największa różnica dotyczy rozmiaru równoległego. Wynosi ona (8 - 6.3) m. = 1.7 m. Również położenie obiektów Stacji Odbiorczej: budynku i Basenu się nieco różnią.  Dla wizualnej oceny obu szkiców wykonałem je na jednym obrazie, rys. 11.

Rys. 10 Szkic pokazujący usytuowanie i rozmiary uzyskane ze zdjęcia wykonanego w 1967 roku.

Rys. 11 Nałożone szkice ilustrujące odległości i rozmiary obiektów SO uzyskane ze zdjęć wykonanych w 1967 r i 1982 r.

Tak więc tak jak oczekiwałem, bardziej dokładne rozmiary Stróżówki zbliżone do rzeczywistych, uzyskane zostały z analizy zdjęcia wykonanego w 1982 roku, a więc późniejszego. Można oczekiwać, że również mogą być bardziej wiarogodne rozmiary i usytuowanie pozostałych obiektów określone z tego zdjęcia, rys. 8. Dla dodatkowego upewnienia się, że takie przyjęcie jest słuszne, poprosiłem Pana W. G., aby pomierzył średnicę okręgu wyznaczanego przez istniejące jeszcze drzewa, rys. 12.  Oczekuję na średnicę tego okręgu.

Rys. 11 Współczesny obraz okręgu wyznaczonego przez drzewa 2017.04.05_105354a (Zdjęcie wykonał Pan Wojciech Gawroński).

Wydaje się, że otrzymane różnice informacji o położeniu i wymiarach obiektów SO, w praktyce nie są tak bardzo istotne. Jednak są ważne, gdyż wiemy obecnie, po jej zburzeniu bez dokumentacji i wybudowaniu budynków mieszkalnych, gdzie obiekty SO PTCR się znajdowały i jakie były ich rozmiary.

P.S. Pan Wojciech Gawroński na moją prośbę odpowiedział bardzo pozytywnie i wyraził chęć dokonania pomiarów, co sugerowałem, w szerszym zakresie. Przedstawiłem  Mu moje propozycje, które zrealizował i w dniu 2017.05.17 przysłał mi wyniki pomiarów o które prosiłem oraz obraz rys. 12z będący zmodyfikowanym obrazem rys. 12.

 

Rys. 12z Zmodyfikowany obraz rys. 12.

Przytaczam je w nieco zmienionym układzie:

1. orientacyjna średnica okręgu otworzonego przez drzewa: średnica, licząc od pnia do pnia drzew po średnicy okręgu basenu = 20 m.

2. usytuowanie jego środka: środek znajduje się na styku czerwonej i zielonej linii. Miejsce jest określone dokładnie, gdyż w pomiarze okazało się, że długość zaznaczona zieloną strzałką to ½ długości pomiaru czerwonej strzałki (oczywicie +/- parę centymetrów).

3. orientacyjne rozmiary jednego z budynków znajdujących się po obu stronach okręgu: dłuższy bok budynku kontrolnego to 26 metrów. Dokładnie tak jak Pan policzył i opisał w rozdziale 14.

4. odległość środka okręgu od dostępnej krawędzi hipotetycznego budynku SO nie zmierzyłem jednym pomiarem, ale kilkoma, które poniżej zsumuję: (od środka okręgu do jego krawędzi – 10 m, od krawędzi do brzegu zatoczki parkingowej – 16 m, od brzegu zatoczki do krawędzi SO – 6,5 m. To daje: 32,5 metra. Ponieważ szkic sporządzony został z dokładnością 1 m., wartość zmierzona ma wartość dokładnie mieszczącą się po środku wartości 32 m. określonej ze zdjęcia  i zmierzonej 32.5 m. zaokrąglonej w górę do 33 m,

Wyniki te przedstawiłem na szkicu rys. 13, na którym pomierzone wielkości zaokrąglone do 1m.  zaznaczone zostały kolorem fioletowym. 

 

Rys. 13 Pomierzone rozmiary kontrolne uzyskane w terenie.

 

Są one prawie identyczne z  określonymi ze zdjęcia, obszaru na którym znajdowała się  Stacja Odbiorcza PTCR, wykonanego w 1982 r. Tak więc potwierdzone zostały moje przewidywania, że z praktycznie zadowalającą dokładnością obecnie wiemy, gdzie obiekty Stacji Odbiorczej się znajdowały, ich usytuowanie i rozmiary.

 

http://www.nadajnik-babice.pl/

Mapy Google earth

Rozdział ten jest brudnopisem, będzie modyfikowany. Pierwsza jego wersja została opublikowana 2017.05.05.

Ireneusz Dobiech.