13 OKREŚLENIE POŁOŻENIA I ROZMIARÓW OBIEKTÓW STACJI ODBIORCZEJ PTCR (ze zdjęcia wykonanego w 1967 r.)

Dla pełniejszego opisu PTCR jest wskazane określenie nie tylko położenia i rozmiarów obiektów elementów Nadajnika, ale również Stacji Odbiorczej, do której zaliczyć należy nie tylko informacje o położeniu i działaniu kilkunastu - kilometrowej anteny falowej, co uczyniłem w rozdziałach: 09, 10 i 11, ale również o położeniu i rozmiarach jej budynków.

Rozpocząłem ten zamiar od poinformowania mieszkańców Grodziska Mazowieckiego, że w ich mieście znajdowała się Część Odbiorcza PTCR, co uczyniłem w artykule p.t. WIELKIE FALE W NIEWIELKIM GRODZISKU który ukazał się w Grodziskim Piśmie Społeczno- Kulturalnym BOGORIA Nr 250 lipiec-sierpień 2016. Zamieszczone w nim zostało również współczesne zdjęcie jedynego obiektu jaki został po SO, w postaci tzw. Stróżówki, które jako fot. 1 zamieszczam.

 Szczęśliwie się złożyło, że pod wpływem oferty od byłego mieszkańca Grodziska Mazowieckiego, który pamiętał wygląd terenu znajdującego się obok jedynego śladu po Stacji Odbiorczej, SO, jakim jest tzw. Stróżówka, podjąłem również wysiłki nad odtworzeniem jej położenia i wyposażenia.

Rys. 1 Współczesny widok Stróżówki (Fot. Krzysztof Bońkowski.).

 Okazało się, że moje wysiłki nad uzyskaniem  informacji o SO były bardzo owocne. Bowiem dnia 2016.05.09, po przeczytaniu moich dociekań w sprawie odtworzenia usytuowania  SO, PTCR, zlokalizowanej w Grodzisku Mazowieckim, [1 część 52-54], mój Przyjaciel Pan Maciej Gędziorowski przysłał mi następującą wiadomość:

  “przyszło mi do głowy, by sprawdzić, co widać na zdjęciu lotniczym z lat 1976-77. W załączeniu przesyłam zrzut ekranu, na którym wszystko widać. Przesyłam też link: http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna&L=PL&X=7475188.087560873&Y=5774873.009657446&S=9&O=0y=5774873.009657446&s=9&o=0

  Zdjęcie to, przedstawione na fot. 2, jest niesłychanie cenne, ponieważ przedstawia rzeczywisty obraz terenu, na którym znajdowała się SO, jeszcze przed jego zabudową różnymi budynkami. Po zapoznaniu się z tym obrazem, postanowiłem podjąć próbę wykorzystania go, nazwę go widokiem historycznym, rys. 2, dla określenia, być może obarczonego pewnym błędem, ale jednak rzeczywistego położenia SO PTCR w Grodzisku Mazowieckim i skonfrontowania otrzymanych wyników z  widokami współczesnymi.  Należy zaznaczyć, że zdjęcie jest nie najlepszej jakości, kontury obiektów są ledwo zauważalne, ponadto jest nie wyskalowane, dlatego też długo się zastanawiałem jak je wykorzystać. 

Rys. 2 Historyczny obraz terenu SO w Grodzisku Mazowieckim, 1976-1977 r.

Postanowiłem przetransformować zdjęcie do programu ACAD i posługując się podanymi na nim: skalą równą 1:2000 i rozmiarami obrazu wzdłuż osi x = 0.53 [km]= 0.53x1000 [m]= 530 [m] i wzdłuż osi y= 0.34 [km]= 0.34x1000 [m]=340 [m] dokonać jego skalowania. Zwykle po wstawieniu do ACAD zdjęcia  w postaci obrazu rastrowego, odczytuje się  oczywiście przypadkowe jego rozmiary: x =280.8 mm y =188.6 mm pokazane w górnej części rys. 3.  Do jego skalowania wykorzystałem dane dla osi x,  ponieważ w kierunku osi y są informacje dodatkowe, nie związane z samym widokiem terenu. Współczynnik skalujący jest równy Kx=530/280.8 [m/mm]=1,88746 [m/mm].

Powiększając rys. 2 Kx=1.8874 razy otrzymuje się obraz o żądanych rozmiarach, stosunkowo dokładny wzdłuż osi x, a więc w poziomie i mniej dokładny w pionie. Wyskalowany obraz pokazany jest w dolnej części rys. 3. W związku z tym dowolna długość odcinka zaznaczonego na wyskalowanym rysunku ma wymiar wyrażony w [m].

Rys. 3 Proces skalowania za pomocą programu ACAD, obrazu widocznego na historycznym zdjęciu, rys. 2, z 1976 r.

W pierwszej kolejności odczytałem rozmiary obiektów, znajdujących się na historycznym obrazie w narożu utworzonym przez współczesne ulice Szkolna i Królewska, rys. 4, w którym znajdowała się Stacja Odbiorcza, SO.

Rys. 4 Widok w negatywie  fragmentu obrazu historycznego z rys.  2 z rozmiarami obiektów SO.

Rys. 5 Pozytywowy pozbawiony tła szkic historyczny, fragmentu obszaru pokazanego na rys. 4.

Dla określenia usytuowania czterech obiektów dostrzeżonych na zdjęciu historycznym, jest konieczne przetransformowanie szkicu z rys. 5 na mapę współczesną. W tym celu  wykorzystałem obraz rastrowy podobnego obszaru na współczesnej Mapie Google earth, na który nałożyłem fragmenty szkicu z rys. 5. Jedynym widokiem elementu wspólnego, stosunkowo dość jednoznacznie określonym na obu obrazach, jest obiekt Stróżówka 1, dlatego może on służyć jako punkt odniesienia. Jednak może to nastąpić, po sprowadzeniu obrazu rastrowego do skali rys. 5. Po wyskalowaniu obrazu rastrowego i naniesieniu na niego szkicu rys. 5 otrzymałem obraz rys. 6 na którym widoczne  są  „historyczne”, a więc przed zabudową tego terenu,  usytuowania obiektów Stacji Odbiorczej.

Rys. 6 Widok nałożenia fragmentów szkicu z rys. 5 na wyskalowany obraz rastrowy mapy współczesnej.

Porównanie tego historycznego obrazu, rys. 6, z obrazem przesłanym mi przez Pana Grzegorzewskiego, rys. 6 i rys. 7, [1 część 56], na których przedstawiony został „pamięciowy” obraz obiektów SO, jasno wykazuje, że się one radykalnie różnią.

Rys. 7 Obraz na tle innej współczesnej mapy, pochodzącej z 2009 roku, z naniesionymi obiektami SO z rozmiarami, których usytuowanie określone zostało z „pamięci” przez Pana Grzegorzewskiego.

Dla ułatwienia odczytywanie informacji znajdujących się na rys. 7, fragment obszaru pokazany został bez tła i przekształcony w widok pozytywowy rys. 8.

Rys. 8 Pozytywowy „pamięciowy” widok w postaci szkicu bez tła, z rys. 7, obiektów SO PTCR.

Na obu widoczny jest w tym samym miejscu obiekt nazwany Budynkiem Stróżówki. Mało tego, rozmiary Stróżówki na obu obrazach są bardzo podobne, na rys. 5 są one równe 6.3 [m]x 5.5 [m],  a na rys. 8 [m]x6.5 [m].   Biorąc pod uwagę, że kontury Stróżówki na rys. 7 narysowane zostały grubymi liniami zgodność jest zadowalająca.

Ponieważ bardziej wiarogodny jest historyczny, bo rzeczywisty widok otoczenia Stacji Odbiorczej, SO, z  1976 r., dalsze moje rozważania dotyczące SO będę prowadził w oparciu o rys. 5 i rys. 6. Przypominam, że na rys. 6 pokazane zostały wszystkie obiekty Stacji Odbiorczej z rozmiarami, uzyskane ze zdjęcia historycznego wykonanego w 1976 r. na tle fragmentu współczesnej Mapy Google earth.

 Źródła:

[1] http://www.nadajnik-babice.pl/

[2] Mapy Google earth.

 

2016.06. 09